Nieuwsbrief juli 2010

Licentie

Experimentscholen hard aan de slag

Bij elk van de vijf winnende innovatieconcepten is een projectleider aangesteld. Vervolgens heeft in juni voor elk concept een startbijeenkomst met experimentscholen plaatsgevonden en worden er op dit moment projectplannen geschreven. Kennisland, het SBO en Agentschap NL staan de projectleiders van de vijf projecten bij in de aansturing van de scholen bij het schrijven van het projectplan. Ondertussen zijn de onderzoekers hard bezig om een voorzet te doen voor het onderzoeksdeel van de projectplannen.

Tijdens een tweede bijeenkomst in september a.s. waarbij scholen de gelegenheid krijgen alle puntjes op de i te zetten, volgt 1 oktober a.s. de deadline voor het inleveren van het projectplan bij het Agentschap. Als de projectplannen goedgekeurd worden, zullen de scholen alles in gang gaan zetten om iedereen op school voor te bereiden op wat er staat te gebeuren, zodat vanaf 1 januari 2011 de innovatieve maatregelen dan echt van start kunnen gaan!

Draagvlak

Het succes van een innovatie staat of valt met draagvlak en betrokkenheid van de mensen die er direct mee te maken krijgen. Het is van groot belang dat iedereen achter de innovatie staat, want het zijn tenslotte de medewerkers (maar ook de ouders en leerlingen) die met de innovaties aan de slag gaan! Om aan draagvlak op de scholen te werken biedt de landelijke projectorganisatie IIO aan om -voor zover de bemensing het toelaat- draagvlaksessies op individuele scholen te organiseren. Scholen die hierin interesse hebben kunnen dat kenbaar maken via het contactformulier.

Lancering van het Innovatorsnetwerk

De InnovatieImpuls Onderwijs heeft tot nu toe veel beweging en energie gecreëerd. Zoals hierboven beschreven zijn vijf groepen experimentscholen inmiddels hard bezig met de plannen voor implementatie van de winnende IIO concepten. Naast deze groep experimentscholen is het echter ook van belang dat er een bredere innovatiebeweging op gang komt. De InnovatieImpuls Onderwijs heeft namelijk twee doelstellingen: het ondervangen van het lerarentekort en het bevorderen van de innovatiekracht in het onderwijs. Dit vraagt om innoverende en lerende scholen die onafhankelijk van financiële prikkels op zoek gaan naar hoe het beter kan. Om deze reden gaan we onder de vlag van de IIO, naast de subsidieregeling, een lerend netwerk opzetten dat ‘slimmer werken’ in het po en in het vo stimuleert. Lees meer…

Onderwijspioniers

Afgelopen maand juni is de publicatie ‘Onderwijs Pioniers – Van klacht naar oplossing: de leerkracht als vernieuwer’ gepresenteerd tijdens het symposium ‘Samen werken aan innovatie in het onderwijs’ van het ministerie van OCW en het Platform Bèta Techniek. Deze informatie is bedoeld voor alle geïnteresseerden in het tot stand brengen van innovatie in het onderwijs. In deze publicatie, welke een product is van het SBO en Stichting Nederland Kennisland, staan de opgedane kennis en ervaringen in het programma Onderwijs Pioniers centraal. Dit programma toont volgens het SBO en Stichting Nederland Kennisland aan dat innovatie van onderop heel goed mogelijk is als leerkrachten ruimte, tijd en ondersteuning krijgen om te vernieuwen.

In de publicatie worden vijf principes geïdentificeerd die onderwijsinnovatie bevorderen:

1. Benut de potentie van de leerkracht als professional;
2. Stimuleer samenwerking en dialoog tussen leerkrachten;
3. Organiseer ondersteuning;
4. Bouw aan reflectie;
5. Zorg voor betrokken leiderschap met lef. 

Lees meer en download de publicatie.

Arbeidsproductiviteit, werkdruk & kwaliteit van het onderwijs

Dat zijn de drie belangrijke factoren die zullen worden gemeten door de onderzoekers die betrokken zijn bij de InnovatieImpuls Onderwijs. Natuurlijk hebben we het dan over een verhoging van de arbeidsproductiviteit en gelijkblijvende onderwijskwaliteit en werkdruk. Aan arbeidsproductiviteit wordt de laatste tijd steeds meer aandacht besteed. Het lerarentekort vormt een bedreiging voor de kwaliteit van het onderwijs. Op 28 april jl. vond in de Hermitage het debat “Productiviteit in het Onderwijs” plaats. Verschillende sprekers gaven hun visie op het begrip arbeidsproductiviteit in het onderwijs.

IIO-ers in de praktijk: een interview met Hanspeter van Daalen van het City+ College te Den Haag

Waarom hebben jullie als school besloten om aan het innovatieconcept ‘Videolessen’ mee te doen?
Wij zijn een school die vooral bezig is met talenten. We geven leerlingen mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. We zijn een kleine school, en willen ons niet beperken in het aanbod, eigenlijk willen we het liefste alle vakken aanbieden. Dus dan is het logisch dat je je aanmeld voor een project als videolessen. We willen kinderen een zo goed mogelijke basis meegeven voor in hun vervolgopleiding, en als je die basis kunt vergroten door expertise van andere scholen/docenten te gebruiken dan moet je dat gewoon doen.

Zijn er op dit moment al belemmeringen ontstaan?
De groep waarin wij zitten ziet geen belemmeringen! Daar waar noodzakelijk zoeken wij een oplossing. Wij steken niet zomaar energie en tijd in dit project. Wij zijn ervan overtuigd dat het een succes wordt (wij zijn er immers zelf bij). Het is daarom prettig dat je financiële ondersteuning krijgt om dit te doen, maar het geld is niet de motor. De inzet is vooral om de innovatie duurzaam te maken, dus we werken er ook hard aan om het ook wanneer de InnovatieImpuls afloopt te kunnen continueren. Lees het volledige interview

De Innovatiebrigadiers

Hans van den Ham

Hans van den Ham

School: PCBO De Diamant in Het Rooster, PCBO De Diamant in Het Kristal en PCBO De Diamant BeemteSchoolprofiel: POPlaats: ApeldoornBovenstaande scholen (3 aparte brinn nummers) zijn vanuit visie aan elkaar gekoppeld tot één scholencluster met een gemeenschappelijke… Lees verder
Carlina van den Heuvel

Carlina van den Heuvel

School: KBS De ViersprongSchoolprofiel: POPlaats: WijchenAls onderwijsvernieuwer houd ik mij bezig met visie gestuurd werken aan onderwijsvernieuwing. Het is niet mogelijk om onderwijsvernieuwing… Lees verder
Lucelle Deneer

Lucelle Deneer

School: Christelijk College GroevenbeekSchoolprofiel: VOPlaats: ErmeloAls onderwijsvernieuwer houd ik mij vooral bezig met het ontwikkelen van lessen waarin gamification, beloningen en pgo’s gecombineerd… Lees verder
Jan Jaap Wietsma

Jan Jaap Wietsma

School: ​Greijdanus ZwolleSchoolprofiel: VOPlaats: ZwolleBinnen IIO heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met het geven van lessen met videoconferencing en het begeleiden van docententeams om daar… Lees verder