Veelgestelde vragen

Licentie

Op deze pagina proberen we al je vragen over InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) te beantwoorden*.

Algemeen

Wat is InnovatieImpuls Onderwijs?

InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) is een subsidieprogramma, waarbij 150 scholen tussen 2011 en 2015 met vijf verschillende experimenten aan de slag gingen om het toentertijd beoogde lerarentekort op te vangen. Deze experimenten waren SlimFit, LeerlingenVoorLeerlingen, Onderwijsteams, E-klas en PAL-student en Videolessen. Het uitgangspunt van IIO is dat leraren en schoolleiders zelf het beste weten waar kansen voor veranderingen en verbeteringen in het onderwijs liggen. De experimentperiode is afgelopen, maar IIO verspreidt nog steeds opgedane ervaringen en inzichten actief, via IIO op Maat en de InnovatieBrigade.

Wat kan IIO voor mijn school betekenen?

De opgedane kennis en ervaring binnen IIO over onderwijsvernieuwing en specifieke experimenten kunnen inspiratie bieden en je op weg helpen, zodat je zelf het wiel niet hoeft uit te vinden.

 

Tot wanneer kan ik IIO inschakelen?

IIO op Maat is gestart in najaar 2012 en liep tot 1 juli 2016.

Het IIO Netwerk is gestart in september 2010 en liep tot 1 januari 2015. Voor de IIO Experimenten was de looptijd van 1 januari 2011 tot 1 januari 2015.

U kunt zelf vrijblijvend een IIO-school en/of innovatiebrigadier benaderen als u meer informatie wilt over het innovatieconcept dat de school in praktijk heeft gebracht. U vindt ze op deze kaart.

Wat zijn de doelstellingen van IIO?

De primaire doelstelling van IIO was: het onderzoeken van innovaties op scholen waarbij de arbeidsproductiviteit van leraren omhoog gaat, de onderwijskwaliteit minimaal gelijk blijft en de werkdruk bij leraren niet stijgt.

Afgeleide doelstellingen zijn:
• Stimuleren van bewustwording bij scholen in het primair en voortgezet onderwijs m.b.t. de urgentie van het lerarentekort en het tijdig nemen van innovatieve maatregelen om de arbeidsproductiviteit te verhogen;
• Scholen faciliteren en ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van innovatieve maatregelen in de organisatie om de arbeidsproductiviteit te verhogen;
• Verzamelen van kennis over de (netto) effecten op de arbeidsproductiviteit van de door scholen geïmplementeerde innovaties;
• Overdraagbaar maken van en kennis verspreiden over de innovaties die hun effectiviteit in termen van verhoging van de arbeidsproductiviteit hebben bewezen;
• Vergroten van bewustwording van scholen m.b.t. het belang van innovatie.

Lees hier meer over IIO.

Wie organiseren InnovatieImpuls Onderwijs?

Het CAOP en Kennisland ontwikkelen in samenwerking en in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het programma InnovatieImpuls Onderwijs en vormen de landelijke projectleiding IIO.

CAOP en Kennisland dragen zorg voor de communicatie over het project, de ondersteuning van scholen bij de implementatie en uitvoering van de projectplannen, het informeren van de verschillende betrokken partijen en de totstandkoming van de IIO Experimenten, IIO Netwerk en IIO op Maat. De regeling wordt uitgevoerd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
De volgende partijen hebben zitting in de klankbordgroep van IIO: de po-raad, de vo-raad, AOb en CNV Onderwijs.
Klik hier voor meer informatie over de projectorganisatie.

Welke scholen hebben deelgenomen aan de IIO?

Op deze kaart van Nederland vindt u de gegevens van alle scholen die hebben deelgenomen aan een van de vijf innovatieconcepten van de IIO. Op de kaart staan ook de innovatiebrigadiers.

IIO Experimenten & Onderzoek

Wat zijn de IIO Experimenten?

De IIO Experimenten zijn vijf projecten waarbij innovatieve, door het onderwijsveld zelf ontwikkelde innovatieconcepten op groepen experimentscholen werden uitgevoerd. Vier experimenten vonden plaats in het voortgezet onderwijs en één in het primair onderwijs. Gedurende de experimenteerperiode, die liep van 1 januari 2011 tot 1 januari 2015, bood de IIO hiervoor subsidie.

De experimenten zijn erop gericht het onderwijs op scholen zodanig anders te organiseren dat er met minder leraren toe kan, terwijl de werkdruk voor leraren niet toeneemt en de onderwijskwaliteit behouden blijft of zelfs verbetert. Op deze manier dragen de experimenten bij aan het opvangen of tegengaan van het dreigende lerarentekort.

Tijdens de experimenteerperiode wordt onderzocht of de projecten de beoogde effecten hebben op arbeidsproductiviteit, kwaliteit van onderwijs en werkdruk bij leraren. Daartoe worden de experiment-scholen vergeleken met controle-scholen.

Lees hier meer over de IIO Experimenten
Lees hier meer over het onderzoek

Welke resultaten en inzichten heeft IIO opgeleverd?

De resultaten en inzichten die IIO heeft opgeleverd, zijn op verschillende manieren te vinden:

• Met het onderzoek, uitgevoerd door SEO en ResearchNed, wordt bepaald of de IIO Experimenten de beoogde effecten hebben. Hierover wordt jaarlijks en na afronding van de experimenten (1 januari 2015) gerapporteerd;
• Via deze website en de reguliere nieuwsbrief wordt d.m.v. tekst, foto en film uitgebreid verslag gedaan van de ontwikkelingen in de IIO Experimenten, het IIO Netwerk & IIO op Maat.
Hier worden resultaten, handleidingen, producten van de IIO verzameld en gedeeld, zodat andere scholen die geïnteresseerd zijn in vernieuwing ook met de opbrengsten van de IIO aan de slag kunnen.

Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek.

Wat houdt het cross-over-design in?

Voor alle vier de vo-projecten is het mogelijk om een cross-oververgelijking te maken. Dat wil zeggen dat binnen de experimentscholen controlegroepen kunnen worden gecreëerd waar de innovatie niet wordt toegepast. De voorwaarde die hieraan is verbonden is dat de ene helft van de experimentgroep het concept toepast op een ander vak of onderdeel van het onderwijsprogramma dan de andere helft. Op deze manier kunnen de experimentscholen als elkaars controlegroep fungeren.

Het cross-over-design geldt alleen voor de vo-innovatieprojecten: Videolessen, Leerlingen voor Leerlingen, E-klas en PAL-student en Onderwijsteams. Het geldt niet voor het po-concept SlimFit, omdat dit experiment (veelal) schoolbreed wordt ingevoerd.

Lees hier meer over de verschillende IIO Experimenten
Lees hier meer over het onderzoek

Waarom worden de IIO Experimenten onderzocht?

Met het onderzoek (uitgevoerd door SEO en ResearchNed) wordt beoogd kennis te verzamelen over de (netto) effecten op de arbeidsproductiviteit van de door scholen geïmplementeerde innovaties. De uitkomsten van het onderzoek kunnen richtinggevend zijn voor het onderwijs in het komende decennium.

Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de innovaties op de arbeidsproductiviteit, op de kwaliteit van het onderwijs en op de werkdruk van leraren. Er wordt gestreefd naar zuiver wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier meer over het onderzoek van de IIO Experimenten

Wordt het onderzoek niet erg ingeperkt door de 3 criteria waar het zich op richt?

Bij de IIO gaat het erom innovatieconcepten te ontwikkelen die opschaalbaar zijn, met andere woorden, die ook door andere scholen kunnen worden ingevoerd. Belangrijk is dat de effecten van de innovaties kunnen worden gemeten.

In eerste instantie zijn we daarbij geïnteresseerd in de effecten op het gebied van arbeidsproductiviteit, daar draait de IIO immers om, en in de effecten op de werkdruk en de onderwijskwaliteit. We willen kunnen vaststellen of verhoging van de arbeidsproductiviteit al dan niet leidt tot verhoging van de werkdruk en/of verlaging van de onderwijskwaliteit.

Omdat we de effecten op verschillende scholen en van verschillende concepten met elkaar willen vergelijken, proberen de onderzoekers (SEO en ResearchNed) zoveel mogelijk generieke indicatoren en meetinstrumenten te gebruiken.

Verder is het goed om te melden dat, naast de ‘harde’ effectmeting, tevens aanvullend kwalitatief onderzoek plaatsvindt. Dit onderzoek is meer gericht op monitoring van het proces van implementatie van de maatregelen, om ook daarvan te leren. Zo krijgen we uiteindelijk niet alleen inzicht in wat werkt, maar ook onder welke voorwaarden het werkt.

Lees hier meer over het effectenonderzoek
Lees hier meer over het aanvullend kwalitatief onderzoek

* Disclaimer: we doen ons uiterste best om alle vragen zo accuraat mogelijk te beantwoorden. Ondanks dat kunnen aan de antwoorden geen rechten worden ontleend.

De Innovatiebrigadiers

Gijselien Grosman

Gijselien Grosman

School: Basisschool Titus BrandsmaSchoolprofiel: POPlaats: NageleIk ben vanaf 2015 Innovatiebrigadier van de IIO en daarnaast lid van de kenniskring vernieuwende onderwijsconcepten van de KPZ te Zwolle.… Lees verder
Hans van den Ham

Hans van den Ham

School: PCBO De Diamant in Het Rooster, PCBO De Diamant in Het Kristal en PCBO De Diamant BeemteSchoolprofiel: POPlaats: ApeldoornBovenstaande scholen (3 aparte brinn nummers) zijn vanuit visie aan elkaar gekoppeld tot één scholencluster met een gemeenschappelijke… Lees verder
Karin van Zutphen

Karin van Zutphen

School: Wittering.nlSchoolprofiel: POPlaats: RosmalenSinds maart 2014 schoolleider van Wittering.nl te Rosmalen. Daarvoor schoolleider van een andere Slim Fit school, Basisschool De Masten.… Lees verder
Karin Vriend

Karin Vriend

School: SBO MerlijnSchoolprofiel: POPlaats: Den HaagAls onderwijsvernieuwer met visie verbind ik  nieuwe leertheorieën  en vernieuwende onderwijsontwikkelingen aan het werken in de… Lees verder