Veelgestelde vragen

Licentie

Op deze pagina proberen we al je vragen over InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) te beantwoorden*.

Algemeen

Wat is InnovatieImpuls Onderwijs?

InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) is een subsidieprogramma, waarbij 150 scholen tussen 2011 en 2015 met vijf verschillende experimenten aan de slag gingen om het toentertijd beoogde lerarentekort op te vangen. Deze experimenten waren SlimFit, LeerlingenVoorLeerlingen, Onderwijsteams, E-klas en PAL-student en Videolessen. Het uitgangspunt van IIO is dat leraren en schoolleiders zelf het beste weten waar kansen voor veranderingen en verbeteringen in het onderwijs liggen. De experimentperiode is afgelopen, maar IIO verspreidt nog steeds opgedane ervaringen en inzichten actief, via IIO op Maat en de InnovatieBrigade.

Wat kan IIO voor mijn school betekenen?

Allereerst kunnen de opgedane kennis en ervaring binnen IIO over onderwijsvernieuwing en specifieke experimenten je op weg helpen, zodat je zelf het wiel niet hoeft uit te vinden.

Daarnaast levert IIO op Maat maatwerkbegeleiding voor het stimuleren van innovatief vermogen van jouw onderwijsorganisatie. De vraag en ambitie die bij scholen of schoolbesturen in een regio leeft staat daarbij centraal. Daarom hebben we niet een vaste formule waarop we ondersteuning bieden, maar zoeken we een passende vorm voor de betreffende context en thema. Te denken valt aan:

– Kennismaken met verschillende innovatieve scholen (bijvoorbeeld de scholentour in Noord-Holland)
– Leerkrachten van verschillende scholen stimuleren in samen leren en experimenteren (bijvoorbeeld Catent Labs in Zwolle)
– Inhoudelijke en veranderkundige expertise delen met schoolleiders en innovatoren (bijvoorbeeld in Rijnstreek, Rijnmond en Rotterdam)

Wat kan IIO voor mij als onderwijsvernieuwer betekenen?

Iedereen die in het onderwijs werkt, heeft ervaring met vernieuwing en verandering. Voor docenten en schoolleiders in het po en vo, die geen genoeg kunnen krijgen van het werken aan onderwijsvernieuwing, bieden we de innovatiebrigade-training aan. Zo kun je samen met andere vernieuwers en veranderaars in het onderwijs werken aan je eigen vraagstuk en  je netwerk en kennis over onderwijsvernieuwing verder uitbreiden. Ook delen de innovatiebrigadiers hun kennis en ervaring met andere scholen in het land. Met deze compacte, on-the-job en kosteloze training word jij innovatiebrigadier en maak je deel uit van een leernetwerk van andere onderwijsvernieuwers.

Lees hier meer over innovatiebrigadier worden.

Tot wanneer kan ik IIO inschakelen?

IIO op Maat is gestart in najaar 2012 en liep tot 1 juli 2016.

Het IIO Netwerk is gestart in september 2010 en liep tot 1 januari 2015. Voor de IIO Experimenten was de looptijd van 1 januari 2011 tot 1 januari 2015.

U kunt zelf vrijblijvend een IIO-school en/of innovatiebrigadier benaderen als u meer informatie wilt over het innovatieconcept dat de school in praktijk heeft gebracht. U vindt ze op deze kaart.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Leuk dat je ons wilt blijven volgen! Je kunt op de hoogte blijven via de nieuwsbrief en via social media. Daarnaast ben je van harte welkom bij de Bendecafés en andere bijeenkomsten. En natuurlijk vind je alle informatie over IIO op deze website.

Kijk voor de data van IIO-bijeenkomsten in de agenda
Meld je hier aan voor de nieuwsbrief
Klik hier voor aanmelden voor de LinkedIn-groep

Volg IIO op twitter: @IIOnderwijs

Wat zijn de doelstellingen van IIO?

De primaire doelstelling van IIO was: het onderzoeken van innovaties op scholen waarbij de arbeidsproductiviteit van leraren omhoog gaat, de onderwijskwaliteit minimaal gelijk blijft en de werkdruk bij leraren niet stijgt.

Afgeleide doelstellingen zijn:
• Stimuleren van bewustwording bij scholen in het primair en voortgezet onderwijs m.b.t. de urgentie van het lerarentekort en het tijdig nemen van innovatieve maatregelen om de arbeidsproductiviteit te verhogen;
• Scholen faciliteren en ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van innovatieve maatregelen in de organisatie om de arbeidsproductiviteit te verhogen;
• Verzamelen van kennis over de (netto) effecten op de arbeidsproductiviteit van de door scholen geïmplementeerde innovaties;
• Overdraagbaar maken van en kennis verspreiden over de innovaties die hun effectiviteit in termen van verhoging van de arbeidsproductiviteit hebben bewezen;
• Vergroten van bewustwording van scholen m.b.t. het belang van innovatie.

Lees hier meer over IIO.

Wie organiseren InnovatieImpuls Onderwijs?

Het CAOP en Kennisland ontwikkelen in samenwerking en in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het programma InnovatieImpuls Onderwijs en vormen de landelijke projectleiding IIO.

CAOP en Kennisland dragen zorg voor de communicatie over het project, de ondersteuning van scholen bij de implementatie en uitvoering van de projectplannen, het informeren van de verschillende betrokken partijen en de totstandkoming van de IIO Experimenten, IIO Netwerk en IIO op Maat. De regeling wordt uitgevoerd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
De volgende partijen hebben zitting in de klankbordgroep van IIO: de po-raad, de vo-raad, AOb en CNV Onderwijs.
Klik hier voor meer informatie over de projectorganisatie.

Welke scholen hebben deelgenomen aan de IIO?

Op deze kaart van Nederland vindt u de gegevens van alle scholen die hebben deelgenomen aan een van de vijf innovatieconcepten van de IIO. Op de kaart staan ook de innovatiebrigadiers. Als u wilt kunt u op de kaart de scholen per innovatieconcept groeperen. U kunt vrijblijvend contact opnemen met een school en/of brigadier als u meer wilt weten over een door hen uitgevoerd innovatieconcept

Wat is een Innovatiebrigade en voor wie is het bedoeld?

De Innovatiebrigade rukt uit om op scholen (po en vo) een innovatiebeweging op te ondersteunen die recht doet aan de unieke situatie en aansluit bij de ontwikkelvragen van de school en het team/ ouders/ eventueel leerlingen. Iedere po- of vo-school die nieuwsgierig is en openstaat voor hoe het anders, beter, leuker en slimmer kan, komt in aanmerking voor een (kosteloze) Innovatiebrigademiddag.

We nemen altijd Innovatiebrigadiers mee die zelf uit het onderwijs komen en ervaring hebben met veranderprocessen op hun eigen school.

Stuur een e-mail naar info@innovatieimpulsonderwijs.nl voor meer informatie.

Lees hier meer over de Innovatiebrigade.

IIO Experimenten & Onderzoek

Wat zijn de IIO Experimenten?

De IIO Experimenten zijn vijf projecten waarbij innovatieve, door het onderwijsveld zelf ontwikkelde innovatieconcepten op groepen experimentscholen werden uitgevoerd. Vier experimenten vonden plaats in het voortgezet onderwijs en één in het primair onderwijs. Gedurende de experimenteerperiode, die liep van 1 januari 2011 tot 1 januari 2015, bood de IIO hiervoor subsidie.

De experimenten zijn erop gericht het onderwijs op scholen zodanig anders te organiseren dat er met minder leraren toe kan, terwijl de werkdruk voor leraren niet toeneemt en de onderwijskwaliteit behouden blijft of zelfs verbetert. Op deze manier dragen de experimenten bij aan het opvangen of tegengaan van het dreigende lerarentekort.

Tijdens de experimenteerperiode wordt onderzocht of de projecten de beoogde effecten hebben op arbeidsproductiviteit, kwaliteit van onderwijs en werkdruk bij leraren. Daartoe worden de experiment-scholen vergeleken met controle-scholen.

Lees hier meer over de IIO Experimenten
Lees hier meer over het onderzoek

Welke resultaten en inzichten heeft IIO opgeleverd?

De resultaten en inzichten die IIO heeft opgeleverd, zijn op verschillende manieren te vinden:

• Met het onderzoek, uitgevoerd door SEO en ResearchNed, wordt bepaald of de IIO Experimenten de beoogde effecten hebben. Hierover wordt jaarlijks en na afronding van de experimenten (1 januari 2015) gerapporteerd;
• Via deze website en de reguliere nieuwsbrief wordt d.m.v. tekst, foto en film uitgebreid verslag gedaan van de ontwikkelingen in de IIO Experimenten, het IIO Netwerk & IIO op Maat.
Hier worden resultaten, handleidingen, producten van de IIO verzameld en gedeeld, zodat andere scholen die geïnteresseerd zijn in vernieuwing ook met de opbrengsten van de IIO aan de slag kunnen.

Kijk hier voor meer informatie over het onderzoek.

Wat houdt het cross-over-design in?

Voor alle vier de vo-projecten is het mogelijk om een cross-oververgelijking te maken. Dat wil zeggen dat binnen de experimentscholen controlegroepen kunnen worden gecreëerd waar de innovatie niet wordt toegepast. De voorwaarde die hieraan is verbonden is dat de ene helft van de experimentgroep het concept toepast op een ander vak of onderdeel van het onderwijsprogramma dan de andere helft. Op deze manier kunnen de experimentscholen als elkaars controlegroep fungeren.

Het cross-over-design geldt alleen voor de vo-innovatieprojecten: Videolessen, Leerlingen voor Leerlingen, E-klas en PAL-student en Onderwijsteams. Het geldt niet voor het po-concept SlimFit, omdat dit experiment (veelal) schoolbreed wordt ingevoerd.

Lees hier meer over de verschillende IIO Experimenten
Lees hier meer over het onderzoek

Waarom worden de IIO Experimenten onderzocht?

Met het onderzoek (uitgevoerd door SEO en ResearchNed) wordt beoogd kennis te verzamelen over de (netto) effecten op de arbeidsproductiviteit van de door scholen geïmplementeerde innovaties. De uitkomsten van het onderzoek kunnen richtinggevend zijn voor het onderwijs in het komende decennium.

Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van de innovaties op de arbeidsproductiviteit, op de kwaliteit van het onderwijs en op de werkdruk van leraren. Er wordt gestreefd naar zuiver wetenschappelijk onderzoek.

Lees hier meer over het onderzoek van de IIO Experimenten

Wordt het onderzoek niet erg ingeperkt door de 3 criteria waar het zich op richt?

Bij de IIO gaat het erom innovatieconcepten te ontwikkelen die opschaalbaar zijn, met andere woorden, die ook door andere scholen kunnen worden ingevoerd. Belangrijk is dat de effecten van de innovaties kunnen worden gemeten.

In eerste instantie zijn we daarbij geïnteresseerd in de effecten op het gebied van arbeidsproductiviteit, daar draait de IIO immers om, en in de effecten op de werkdruk en de onderwijskwaliteit. We willen kunnen vaststellen of verhoging van de arbeidsproductiviteit al dan niet leidt tot verhoging van de werkdruk en/of verlaging van de onderwijskwaliteit.

Omdat we de effecten op verschillende scholen en van verschillende concepten met elkaar willen vergelijken, proberen de onderzoekers (SEO en ResearchNed) zoveel mogelijk generieke indicatoren en meetinstrumenten te gebruiken.

Verder is het goed om te melden dat, naast de ‘harde’ effectmeting, tevens aanvullend kwalitatief onderzoek plaatsvindt. Dit onderzoek is meer gericht op monitoring van het proces van implementatie van de maatregelen, om ook daarvan te leren. Zo krijgen we uiteindelijk niet alleen inzicht in wat werkt, maar ook onder welke voorwaarden het werkt.

Lees hier meer over het effectenonderzoek
Lees hier meer over het aanvullend kwalitatief onderzoek

* Disclaimer: we doen ons uiterste best om alle vragen zo accuraat mogelijk te beantwoorden. Ondanks dat kunnen aan de antwoorden geen rechten worden ontleend.

De Innovatiebrigadiers

Anja Augustus

Anja Augustus

School: bovenschools bij Stg. MeerderWeertSchoolprofiel: POPlaats: WeertIk ben sinds augustus 2014 werkzaam als bovenschools orthopedagoog bij Stg. MeerderWeert te Weert. Daarvoor werkte ik 13 jaar als Ib-er en… Lees verder
Tim Harmsen

Tim Harmsen

School: De HovenSchoolprofiel: POPlaats: Rosmalen, NederlandMijn kennis rondom het werken op een leerplein (in de onderbouw). En het deel uitmaken van een leerteam. Vormen van een rijke leeromgeving.… Lees verder
Bettine Bakker

Bettine Bakker

School: Kindcentrum de HovenSchoolprofiel: POPlaats: Amersfoort, NederlandIk ben een leidinggevende met lef, daadkracht, ondernemerschap, visie en enthousiasme waarbij verbinding met de omgeving het sleutelwoord… Lees verder
Gijselien Grosman

Gijselien Grosman

School: Basisschool Titus BrandsmaSchoolprofiel: POPlaats: NageleIk ben vanaf 2015 Innovatiebrigadier van de IIO en daarnaast lid van de kenniskring vernieuwende onderwijsconcepten van de KPZ te Zwolle.… Lees verder